Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης και ορισμού του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4521/2018 – Φ.Ε.Κ. 38/τ.Α΄/02.03.2018

 

Παρακαλώ δείτε παρακάτω στο αρχείο την αναλυτική απόφαση, η οποία αφορά στην τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης και ορισμού του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4521/2018 – Φ.Ε.Κ. 38/τ.Α΄/02.03.2018, μετά και την απαλλαγή της υπηρετούσης Γραμματέως της Επιτροπής και την ανάθεση καθηκόντων σε νέο Γραμματέα