Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τριετή θητεία για το χρονικό διάστημα από 05.01.2021 έως 04.01.2024

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί το οποίο αφροά στην υπ΄αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 15462/29.12.2020 απόφαση [ΑΔΑ: 69Β4469Β7Γ-3Γ2], εκ μέρους του Πρύτανη του Ιδρύματος  Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας κυρίου Γεωργίου Μ. Κοντάκη, με βάση την οποία συγκροτείται η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τριετή θητεία από 05 Ιανουαρίου 2021 έως 04 Ιανουαρίου 2024, βάσει των κείμενων διατάξεων, κατόπιν των αποφάσεων των Συνελεύσεων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και της Μονοτμηματικής Ιατρικής Σχολής του Ιδρύματος