2η Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης και ορισμού του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4521/2018 – Φ.Ε.Κ. 38/τ.Α΄/02.03.2018, όπως ισχύει

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την 2η  τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης και ορισμού του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής, όπως ισχύει, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4521/2018 – Φ.Ε.Κ. 38/τ.Α΄/02.03.2018, όπως ισχύει, μετά και την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε νέο υπάλληλο του Ιδρύματος για τη γραμματειακή υποστήριξη της εν λόγω Επιτροπής,