Τροποποιητική Απόφαση Συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά από μεταβολές που επέρχονται στη σύνθεση της Επιτροπής λόγω επιστημονικών αδειών και τον ορισμό Αναπληρωτή Γραμματέα

 

Τροποποιούμε την  υπ΄αριθμόν  γενικού  πρωτοκόλλου  27/05.01.2018  [ΑΔΑ:  ΨΝ5Σ469Β7Γ‐ΛΞΞ]  απόφασή  μας,  (και  σε  Ο.Ε.//15.01.2018),  όπως  ισχύει,  περί  συγκρότησης  της  Επιτροπής  Ερευνών  και  Διαχείρισης  του  Ειδικού  Λογαριασμού  Κονδυλίων  Έρευνας  [Ε.Λ.Κ.Ε.]  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης  σε  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  Ν.  4485/2017  (Φ.Ε.Κ.  114/τ.Α΄/04.08.2017),  όπως  ισχύει,  μετά  και  τη  λήξη  της  επιστημονικής  άδειας,  στις  31.01.2020  του  εκπροσώπου  του  Τμήματος  Πολιτικής  Επιστήμης  στην  Επιτροπή  και  τακτικού  μέλους  αυτής  Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας κου Νικολάου Παπαδάκη, αρχικώς ορισθέντος, τον οποίο στη συνέχεια αντικατέστησε ο Αναπληρωτής Καθηγητής του οικείου Τμήματος,  κος  Ηλίας  Γεωργαντάς  για  το  διάστημα  έως  την  ημερομηνία  λήξης  της  άδειας,  ήτοι  έως  τις  31.01.2020,  οπότε  και επανέρχεται στην πρωτέρα του θέση ως τακτικό μέλος, με βάση και τα πρακτικά της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.   Για  τον  λόγο  αυτό  εφεξής  το  Τμήμα  Πολιτικής  Επιστήμης  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης  θα  εκπροσωπείται  στην  Επιτροπή  Ερευνών  και  Διαχείρισης  του  Ε.Λ.Κ.Ε.  του  Ιδρύματος,  από  τον  Καθηγητή  Πρώτης  Βαθμίδας  του  Τμήματος  κο  Νικόλαο  Παπαδάκη, από τη θέση του τακτικού μέλους, έως τις 04.01.2021 .

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την Τροποποιητική Απόφαση Συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης