Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ' αριθμ. 27/05.01.2018 [ΑΔΑ:ΨΝ5Σ469Β7Γ-ΛΞΞ] απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά την εκλογή του Αντιπροέδρου της Επιτροπής καθώς και την παραίτηση των εκπροσώπων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και τον ορισμό των νέων μελών

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στοα αρχείο που ακολουθεί την Απόφαση Συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρησης ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης