Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης από 01.09.2018 έως 31.08.2020 και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων

[A1] Προκηρύσσουμε εκλογές, μέσω κάλπης, προκειμένου να αναδειχθεί ο Πρόεδρος και οΑναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημώντου Πανεπιστημίου Κρήτης για διετή θητεία, με ημερομηνία έναρξης την 01η.09.2018 και λήξη την31η .08.2020.

[A2] Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 30η του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέραΤετάρτη, από τις 09:00 έως τις 14:00 και σε χώρο που θα οριστεί από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, καιεφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη31 Μαΐου 2018, κατά τις ίδιες ώρες και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

[A3] Καλούμε τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες υποψηφίους, για το αξίωμα του Προέδρου και τουΑναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενωνδιατάξεων, να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας, στη Γραμματεία της οικείας Κοσμητείας, από τις 26Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη μέχρι στις 4 Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα έως τις 14:30 μ.μ..

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη