Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση των Τομέων του Τμήματος Βιολογίας, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

[α] Προκηρύσσουμε εκλογές, μέσω κάλπης, για την ανάδειξη εκπροσώπων του Προσωπικού του Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης και των αναπληρωτών αυτών, ήτοι ενός εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης και του αναπληρωτή του, και ενός εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π. )του Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης και του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχουν στη Συνέλευση Τμήματος και Γενική Συνέλευση Τομέων του Τμήματος Βιολογίας, για ετήσια θητεία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμόν144363/Ζ1/01.09.2017 διευκρινιστικής εγκυκλίου, της υπ’ αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 ΥπουργικήςΑπόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 191014/Ζ1/13.11.2017(Φ.Ε.Κ. 3969/τ.Β΄/13.11.2017) απόφαση, καθώς και της υπ’ αριθμόν 159165/Ζ1/25.09.2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄3453/04.10.2017) Υπουργικής Απόφασης.

Η θητεία των οργάνων άρχεται στις 01.09.2019 και είναι ετήσια, βάσει νόμου.

[β] Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 30η του μηνός Μαΐου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη, από τις 11:00 το πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019, κατά τις ίδιες ώρες,την ίδια Εφορευτική Επιτροπή και με την ίδια εκλογική διαδικασία.Η κάθε Εφορευτική Επιτροπή, ως όργανο διενέργειας των εκλογών με βάση το άρθρο 9 παρ. 4 της αριθμ.153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017), σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ.1 της ιδίας απόφασης, θα ορίσει τον τόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας και το Εκλογικό Τμήμα, κατά περίπτωση

 

.[γ] Καλούμε τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους/ενδιαφερόμενες υποψήφιες του προσωπικού των κατηγοριών ως άνω, για την εκπροσώπησή τους στη Συνέλευση Τμήματος και Γενική Συνέλευση Τομέων του Τμήματος Βιολογίας, ως κατωτέρω, που πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, ναυποβάλλουν αίτηση/δήλωση υποψηφιότητας, από 7 Μαΐου 2019 ημέρα Τρίτη μέχρι και τις 14 Μαΐου 2019,ημέρα Τρίτη και ώρα έως τις 14:00 μ.μ., στη Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη