Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Κρήτης απο 01-01-2018 έως 30-04-2018 (ΑΔΑ:ΩΦΑ8469Β7Γ-ΛΨΔ)

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την πράξη με θέμα :Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Κρήτης