Ανακοίνωση Τροποποίησης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου με αρ. πρωτ.: 7345/04.04.2018 (Κ.Α. 4937)

Ο υπερσύνδεσμος της ανακοίνωσης:

http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3658