Πράξη Συγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021

Παρακαλούμε δείτε παράκατω το αρχείο το οποίο αφορά στην ΠΡΑΞΗ συγκρότησης του ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114), όπως ισχύει με το Ν. 4690/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 104) και το Ν. 4692/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 111)