Απόφαση Συγκρότησης Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Κοσμήτορα

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την Απόφαση περί συγκρότησης Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Κοσμήτορα, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του N. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114), όπως ισχύει με το Ν. 4692/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 111)