Προκήρυξη έντεκα (11) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένα την προκήρυξη έντεκα (11) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης:

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (87)
 (86)
 (77)
 (75)