Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων είναι ένα πλαίσιο ταξινόμησης των προσόντων, δηλαδή των τίτλων που κατέχει ο κάθε πολίτης οι οποίοι έχουν αποκτηθεί μετά την ολοκλήρωση μίας διαδικασίας μάθησης.

Εσύ έχεις ενημερωθεί για τα Πλαίσια Προσώντων;

Ποιος είναι αρμόδιος για την ανάπτυξή του;
Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) είναι ο αρμόδιος φορέας για τη δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, υπό την εποπτεία και το συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε ποιους απευθύνεται;
Σε όλους που μπορούν να αξιοποιήσουν τα οφέλη που προσφέρει: εκπαιδευόμενους, εργαζόμενους, ανέργους, εργοδότες, παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, φορείς πιστοποίησης προσόντων, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικούς κλά-δους, κοινωνικούς εταίρους, και σε κάθε πολίτη, κάτοχο τίτλου σπουδών.

Τύποι Προσώντων

Μάθετε λεπτομέρειες: εδώ.

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (77)
 (75)