Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αρ. Πρωτ. 19192/27-04-2021 για Υποβολή Πρότασης προς Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου - Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη (ΚΑ 4576)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 445/19-11-2020 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 14436/03-12-2020 (ΑΔΑ ΩΡ19469Β7Γ-Π6Κ) «Έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και των παραρτημάτων του», και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. Α2.20 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 677/19-04-2021, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 4576 και τίτλο «Δρασεις ενημέρωσης για το περιβαλλοντικό έγκλημα, την περιβαλλοντική ευθύνη και την προστασία της βιοποικιλότητας σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (77)
 (75)