Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Μίσθωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων

 

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης» (Εταιρεία ΑΔΠ/ΠΚ), που εδρεύει στο Ρέθυμνο, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Γεώργιο Νικολακάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με την 295/29-05-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΑΔΠ/ΠΚ

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές για τη μίσθωση αθλητικών εγκαταστάσεων, ιδιοκτησίας Πανεπιστημίου Κρήτης, που βρίσκονται επί της οδού Πανδάρεω, στην περιοχή Άγιος Ιωάννης στο Ηράκλειο.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική πρόσκληση