Προσωρινός πίνακας κατάταξης για το Ταχύρρυθμου Προγράμματος Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Σύμφωνα με την Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού, κ. Όλγας Κεφαλογιάννη, με αρ. πρωτ. 1556/21-1-2024 (ΑΔΑ: 671Ψ465ΧΘΟ-ΒΘΞ) καταρτίζεται ο παρακάτω προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων (βλ. συν. pdf).

Περίοδος υποβολής ενστάσεων: έως Τετάρτη 28/2/2024 (23.59'), αποκλειστικά με email (στο kedivim@uoc.gr), αναφέροντας τον αρ. πρωτ. της αίτησης περιγράφοντας αναλυτικά το λόγο της ένστασης και επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το αίτημά τους.  Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Δείτε εδώ τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)