Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 6714/29.03.2018 - ΙΑΤΡΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΚΑ 3984)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3984 και τίτλο «Φαρμακευτικές παρεμβάσεις σε παθήσεις των οφθαλμών» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιώτες ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης: http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6714_3894_%CE%A8%CE%9A%CE%97%CE%A4469%CE%927%CE%93-658(3).pdf

Αντικείμενο: Ιατρός κλινικών μελετών οφθαλμολογίας

Λήξη: 16-4-2018