Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 4298/29-01-2021 για Υποβολή Δηλώσεων προς Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου- Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής - Θέση για Υποψήφιο Διδάκτορα με Ειδίκευση στην Ακτινολογία (10727)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη:

 

1. τον ν.4310/14, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. το κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το άρθρο 21 ν 4452/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. το άρθρο 64 του ν 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. το Π.Δ. 69/2016

6. το Π.Δ. 164/2004

7. την απόφαση της Συνεδρίασης 445/19-11-2020 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 14436/03-12-2020 (ΑΔΑ ΩΡ19469Β7Γ-Π6Κ) «Έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και των παραρτημάτων του»

8. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. 667/25-01-2021 (θέμα A2.104)

 

στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος (έργου) με ΚΑ 10727 και τίτλο «Ανάπτυξη αυτοματοποιημένων τεχνικών ποσοτικοποίησης σιδήρου σε παρεγχυματικά όργανα για διαγνωστικούς σκοπούς. (Ακρων. Α.ΠΟ.ΣΙ.ΔΙ.) (MIS 5033637-T1ΕΔΚ-02479)», (εφεξής «πρόγραμμα») το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή Απόστολου Καραντάνα, προτίθεται ο ΕΛΚΕ να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης σε ποσοστό 62,5%, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980

Παρακαλούμε δείτε την πρόσκληση που ακολουθεί.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Δηλωσεων προς Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου - Πτυχίο Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Βιολογικών επιστημών (ΚΑ 10706)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. το κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το άρθρο 21 ν 4452/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. το άρθρο 64 του ν 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. το Π.Δ. 69/2016

6. το Π.Δ. 164/2004

7. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης».

8. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. 658/16-11-2020 (θέμα Α2.27)

 

 

στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος (έργου) με ΚΑ 10706 και τίτλο «Εμβληματική Δράση για την Έρευνα Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων στη Βάση της Ιατρικής Ακριβείας» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΓΓΕΤ,, και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή Παναγιώτη Μήτσια, προτίθεται ο ΕΛΚΕ να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Περισσότερες πληροφορίες στο κείμενο της Πρόσκλησης

Αίτηση

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Δηλώσεων προς Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου - ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑ 10687)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. το κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το άρθρο 21 ν 4452/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. το άρθρο 64 του ν 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. το Π.Δ. 69/2016

6. το Π.Δ. 164/2004

7. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης».

8. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. 642-13.07.2020 (θέμα A2.22).

 

στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος (έργου) με ΚΑ 10687 και τίτλο «Βιοαποκατάσταση των αποβλήτων τυροκομείων με τη χρήση φωτοσυνθετικών μικροοργανισμών και παραγωγή καινοτόμων ζωοτροφών υψηλής διατροφικής αξίας - κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-03976 με MIS 5067604» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, του Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Γανωτάκη Δημήτριου, ο ΕΛΚΕ προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Περισσότερες λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Δηλώσεων προς σύναψηΣύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου - Υποψήφιος Διδάκτορας Χημείας (ΚΑ 10687)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. το κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το άρθρο 21 ν 4452/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. το άρθρο 64 του ν 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. το Π.Δ. 69/2016

6. το Π.Δ. 164/2004

7. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης».

8. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. 642-13.07.2020 (θέμα A2.22).

 

στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος (έργου) με ΚΑ 10687 και τίτλο «Βιοαποκατάσταση των αποβλήτων τυροκομείων με τη χρήση φωτοσυνθετικών μικροοργανισμών και παραγωγή καινοτόμων ζωοτροφών υψηλής διατροφικής αξίας - κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-03976 με MIS 5067604» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Γανωτάκη Δημήτριου, προτίθεται ο ΕΛΚΕ να συνάψει μια (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης.

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 26649/27-07-2020 για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Κ.Α.10496)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης», και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. A2.23 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 637/15-06-2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ΚΑ 10496 και τίτλο «Η υπνική άπνοια (OSA) και η κακή ποιότητα ύπνου ως παράγοντες κινδύνου για μείωση των γνωσιακών επιδόσεων σε ασθενείς με ήπια γνωσιακή διαταραχή (MCI) : Η Cretan aging cohort (CAC)», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Δημοσίευση προκήρυξης μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)  ως εξής:

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τηλ. 2831077594, 2831077595, 2831077634)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Αριθμός προκήρυξης: 1933/3-3-2020, ΦΕΚ 1118/17-7-2020, τ. Γ’ ,

  • ΑΔΑ: ΩΔ6Ν469Β7Γ-ΤΜΠ,  κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ: APP 17352 

- Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδική Λογοτεχνία»
                                          

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 24 Σεπτεμβρίου 2020.

 

 Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 25701/17-07-2020- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ (Κ.Α. 10462)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης» και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. Α2.94 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 642/13-07-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 10462 και τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής: Τέχνη και Εκπαίδευση"» (εφεξής «πρόγραμμα»), που εκτελείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιώτες, ενδιαφέρεται να συνάψει, συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες ΕΔΩ

Λήξη προθεσμίας: 03-08-2020

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 25627/16-07-2020-ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ (Κ.Α. 3058)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης» και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. A2. 93 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 642/13-07-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 3058 και τίτλο «Χορηγίες Ιδρύματος Έφης και Παναγιώτη Μιχελή» (εφεξής «Πρόγραμμα»), το οποίο εκτελείται στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης και χρηματοδοτείται από Ιδιώτες, ενδιαφέρεται να συνάψει, σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Λεπτομέρειες ΕΔΩ

 

Καταληκτική ημερομηνία: 17/08/2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 24655/09-07-2020 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (Κ.Α 10686)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, o κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021», με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5063333), που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από την Ελλάδα, με χρονική διάρκεια έργου από 23/09/2020 έως 31/12/2021 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Θεόδουλο Γαρεφαλάκη, K.A. 10686 o κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθ. 640/29-06-2020 (θέμα Α1.19, Α1.20 και Α2.1) αποφάσεις συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

προσκαλεί

Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (εξαιρούνται τα μεταπτυχιακά με δίδακτρα) των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Π.Κ. και
της με αρ. 428/02.04.2020 (θέμα 6ο, ΑΔΑ ΨΩΖΤ469Β7Γ-0Χ7) απόφασης της έκτακτης συνεδρίασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, της 429ης/23.04.2020 (θέμα 23ο ΑΔΑ Ω2Ε8469Β7Γ-ΦΥΛ) σχετικά με την κατανομή 58 θέσεων διδακτικής εμπειρίας στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και το απόσπασμα πρακτικών της με αρ. 434ης/18-06-2020 (θέμα 6ο, ΑΔΑ 6Δ3Η469Β7Γ-ΧΣ0) απόφασης της τακτικής συνεδρίασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με την τροποποίηση της 429ης/23.04.2020 απόφασης (θέμα 23ο) και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στα παραρτήματα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση-πρόταση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση ΕΔΩ

Συνημμένα:
 
1. Αίτηση υποψηφιότητας

2. Υπεύθυνη Δήλωση


Περιγραφή αντικειμένου: Διδασκαλία Μαθημάτων

Λήξη: 17-08-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 30975/26-07-2019 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (Κ.Α 10370)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, o  κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021», με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5063333), που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από την Ελλάδα, με χρονική διάρκεια έργου από 23/09/2020 έως 31/12/2021 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Θεόδουλο Γαρεφαλάκη, K.A. 10686 o κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθ. 640/29-06-2020 (θέμα Α1.19, Α1.20 και Α2.1) αποφάσεις συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

προσκαλεί

Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (εξαιρούνται τα μεταπτυχιακά με δίδακτρα) των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Π.Κ. και
της με αρ. 428/02.04.2020 (θέμα 6ο, ΑΔΑ ΨΩΖΤ469Β7Γ-0Χ7) απόφασης της έκτακτης συνεδρίασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, της 429ης/23.04.2020 (θέμα 23ο ΑΔΑ Ω2Ε8469Β7Γ-ΦΥΛ) σχετικά με την κατανομή 58 θέσεων διδακτικής εμπειρίας στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και το απόσπασμα πρακτικών της με αρ. 434ης/18-06-2020 (θέμα 6ο, ΑΔΑ 6Δ3Η469Β7Γ-ΧΣ0) απόφασης της τακτικής συνεδρίασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με την τροποποίηση της 429ης/23.04.2020 απόφασης (θέμα 23ο) και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στα παραρτήματα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση-πρόταση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση ΕΔΩ

Συνημμένα:
 
1. Αίτηση υποψηφιότητας

2. Υπεύθυνη Δήλωση


Περιγραφή αντικειμένου: Διδασκαλία Μαθημάτων

Λήξη: 17-08-2020

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Δηλώσεων προς Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Διδάκτορας Βιολογίας/Ιατρικής(ΚΑ 10492)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. το κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το άρθρο 21 ν 4452/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. το άρθρο 64 του ν 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. το Π.Δ. 69/2016

6. το Π.Δ. 164/2004

7. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης».

8. την διάταξη του άρθρου 44 παρ.2 Ν.4559/2018,ΦΕΚ Α 142/3.8.2018 σε συνδυασμό με την διάταξη της περίπτωσης α` της παρ. 12 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 (Α` 258), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4386/2016 (Α` 83)

9. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. 641/03.07.2020 – θέμα A4

 

στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος (έργου) με ΚΑ 10492 και τίτλο «Ανάλυση της δράσης και της φαρμακολογικής ειδικότητας του νέου λιπιδικού / στεροειδικού υποδοχέα OXER1 στη φλεγμονή και τον καρκίνο» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» από το Ελληνικό Ίδρυμα Ερευνάς και Καινοτομίας, και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία της κ. Καμπά Μαρίας Ελένης, προτίθεται ο ΕΛΚΕ να συνάψει μια (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83), με αντικείμενο εργασίας: Μελέτη των δράσεων του 5-oxo-ETE, των ανδρογόνων και των νέων μικρομοριακών ανταγωνιστών μέσω του υποδοχέα OXER1 στην ανάπτυξη των όγκων και τη φλεγμονή.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

 

Αίτηση

Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π.

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Τηλ. 2810-394762, email: medsec@med.uoc.gr

1. Αριθμός προκήρυξης: 1502/26-02-2020

Φ.Ε.Κ. 1027/02-07-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6Ι68469Β7Γ-Σ7Π

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP16974

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία με έμφαση στις διαταραχές ύπνου».

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/).

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 07-09-2020.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης για Υποβολή πρότασης προς Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου - Υποψήφιος διδάκτορας (ΚΑ 10492)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης» και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. απόφασης Α3.2 της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 641/03.07.2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 10492 και τίτλο «Ανάλυση της δράσης και της φαρμακολογικής ειδικότητας του νέου λιπιδικού / στεροειδικού υποδοχέα OXER1 στη φλεγμονή και τον καρκίνο» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» από το Ελληνικό Ίδρυμα Ερευνάς και Καινοτομίας, ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο ανατιθέμενου έργου: Μελέτη του μηχανισμού δράσης του υποδοχέα OXER1 στη τροποποίηση της μεταγραφής και του ρόλου του στη φλεγμονή και την ανάπτυξη του καρκίνου in vitro και in vivo.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

 

 

 

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 24123/2020 για Υποβολή Πρότασης προς Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου - Τεχνικός Εργαστηρίου (ΚΑ 10149)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη:

 

1. τον ν.4310/14, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. το κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το άρθρο 21 ν 4452/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. το άρθρο 64 του ν 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. το Π.Δ. 69/2016

6. το Π.Δ. 164/2004

7. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης».

9. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. 641/03.07.2020 (θέμα A2.5)

 

στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος (έργου) με ΚΑ 10149 και τίτλο «Ανάπτυξη και αξιολόγηση σε Βιομηχανική Κλίμακα Καινοτόμου Συστήματος Αλίευσης και Εκτίμηση της ευζωίας σε θαλασσινά είδη ιχθυοκαλλιέργειας (MIS 5010690)» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020, και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Παυλίδη Μιχαήλ, προτίθεται ο ΕΛΚΕ να συνάψει μια (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83), με αντικείμενο εργασίας: Τεχνικός Εργαστηρίου.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

 

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 23313/01.07.2020 Πτυχιούχος/α Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή Μηχανικών Πληροφορικής (Κ.Α. 10624)

 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε αριθ. 16152/13-11-2018 (Α?Α 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης», την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης µε αρ. A2.26 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 640/29-06-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 10624 και τίτλο ««Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για τα έτη 2016-2020» εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

 

 

 

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 23337/02.07.2020 για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου - Απόφοιτος Σχολής Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Δευτεροβάθμιας (ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ΙΕΚ) (Κ.Α. 4331)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης», και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. απόφασης A2.24 της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 640/29.06.2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ΚΑ 4331 και τίτλο «Κλινική και Φαρμακευτική αντιμετώπιση των ασθενών με αναπνευστικά προβλήματα» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 23350/02.07.2020 Απόφοιτος/η ΤΕΙ Λογιστικής (Κ.Α. 10624)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. το κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το άρθρο 21 ν 4452/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. το άρθρο 64 του ν 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. το Π.Δ. 69/2016

6. το Π.Δ. 164/2004

7. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης».

8. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. 640/29-06-2020 (θέμα Α2.27)

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10624 και τίτλο «Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για τα έτη 2016-2020» εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή Αντώνιου Σαββίδη, προτίθεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 23311/01.07.2020 Πτυχιούχος/α Βιολογίας/Δασολογίας/Επιστημών Περιβάλλοντος/Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (Κ.Α. 4930)

 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε αριθ. 16152/13-11-2018 (Α?Α 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης», την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης µε αρ. A2.25 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 640/29-06-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 4930 και τίτλο «Βελτίωση πράσινων υποδομών (Green Infrastructure) σε Αγρο-οικοσυστήματα της Κρήτης» εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

 

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 23269/01.07.2020 - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Κ.Α. 3983)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης», και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. απόφασης A2.22 της συνεδρίασης 640/29.06.2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 3983 και τίτλο «Κλινικές μελέτες αποτελεσματικότητας κα ασφάλειας νέων θεραπειών σε ασθενείς με χρόνια φλεγμονώδη/αυτοάνοσα νοσήματα» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

 

 

 

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 23286/01.07.2020 Πτυχιούχος/α Βιολογίας/Δασολογίας/Επιστημών Περιβάλλοντος/Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (Κ.Α. 4576)

 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε αριθ. 16152/13-11-2018 (Α?Α 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης», την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης µε αρ. A2.23 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 640/29-06-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 4576 και τίτλο «Δρασεις ενημέρωσης για το περιβαλλοντικό έγκλημα, την περιβαλλοντική ευθύνη και την προστασία της βιοποικιλότητας σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

 

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 23272/01-07-2020 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ/Α ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Ή ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (Κ.Α. 10683)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. το κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το άρθρο 21 ν 4452/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. το άρθρο 64 του ν 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. το Π.Δ. 69/2016

6. το Π.Δ. 164/2004

7. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης».

8. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. 640/29-06-2020 (θέμα Α2.83)

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10683 και τίτλο «Καινοτόμα υλικά για δίκτυα ιχθυοκαλλιέργειας με περιβαλλοντικά φιλική αντιρρυπαντική δράση (MIS 5029684)» εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020 και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία της καθηγήτριας Μαρίας Βαμβακάκη, προτίθεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης (100%), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Περισσότερες λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 22707/26-06-2020 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ/Α ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Ή ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (Κ.Α. 10480)

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε αριθ. 16152/13-11-2018 (Α?Α 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης», την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης µε αρ. A2.21 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 637/15-06-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 10480 και τίτλο «Προσομοιώσεις πολλαπλής κλίμακας για νανοσωματίδια χρυσού:σχέσεις δομής - ιδιοτήτων στην κατάλυση και ενέργεια», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 22706/26-06-2020 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ/Α ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Ή ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (Κ.Α. 10480)

 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε αριθ. 16152/13-11-2018 (Α?Α 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης», την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης µε αρ. A2.20 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 637/15-06-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 10480 και τίτλο «Προσομοιώσεις πολλαπλής κλίμακας για νανοσωματίδια χρυσού:σχέσεις δομής - ιδιοτήτων στην κατάλυση και ενέργεια», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 22219/23-06-2020 Κάτοχος διδακτορικού του Τμήματος Ιατρικής με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία ή παιδίατρος με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία ή ειδικευόμενος/η παιδιατρικής (Κ.Α. 10200)

 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε αριθ. 16152/13-11-2018 (Α?Α 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης», την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης µε αρ. A2.24 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 637/15-06-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 10200 και τίτλο «Προηγμένο Σύστημα πρόληψης επικίνδυνων καταστάσεων για βρέφη» MIS 5031820, εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 22340/24-06-2020-ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ή ΑΛΛΟ ΣΥΝΑΦΕΣ (Κ.Α. 10510)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης» και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. απόφασης Α2.19 της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 637/15-06-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 10510 και τίτλο «Αναπαριστώντας την κοινωνική ανισότητα: Διαφορετικότητα, ταυτότητες και πολιτική σε συγκριτικό πλαίσιο» (εφεξής «πρόγραμμα»), που εκτελείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, ενδιαφέρεται να συνάψει, μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες ΕΔΩ

Καταληκτική ημερομηνία: 15/07/2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ 22339/24-06-2020-ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Κ.Α. 10510)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης» και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. απόφασης Α2.18 της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 637/15-06-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 10510 και τίτλο «Αναπαριστώντας την κοινωνική ανισότητα: Διαφορετικότητα, ταυτότητες και πολιτική σε συγκριτικό πλαίσιο» (εφεξής «πρόγραμμα»), που εκτελείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, ενδιαφέρεται να συνάψει, μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες ΕΔΩ

Καταληκτική ημερομηνία: 15/07/2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 22283/23-06-2020 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ/Α ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Κ.Α. 10497)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. το κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το άρθρο 21 ν 4452/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. το άρθρο 64 του ν 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. το Π.Δ. 69/2016

6. το Π.Δ. 164/2004

7. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης».

8. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. 635/25-05-2020 (θέμα Α2.117)

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10497 και τίτλο «Διερευνώντας μία συνδυασμένη αντίθετη στόχευση της RhoA και της p110d PI3K ως μία καινοτόμο προσέγγιση για τη θεραπεία του καρκίνου του δέρματος» εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία της επικ. Καθηγήτριας Ευαγγελίας Παπακωνσταντή, προτίθεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης (100%), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 22293/23-06-2020 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις κοινωνικές επιστήμες και στην ανθρώπινη επικοινωνία (Κ.Α. 10496)

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης», την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης µε αρ. A2.22 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 635/25-05-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 10496 και τίτλο «Η υπνική άπνοια (OSA) και η κακή ποιότητα ύπνου ως παράγοντες κινδύνου για μείωση των γνωσιακών επιδόσεων σε ασθενείς με ήπια γνωσιακή διαταραχή (MCI) : Η Cretan aging cohort (CAC)», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Προκήρυξη των υποτροφιών χορηγίας ΑΔΜΗΕ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 υποτροφίες συνολικού ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30,000.00) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ερευνητική τους ενασχόληση σε θέματα σχετιζόμενα με την Ενέργεια και το Περιβάλλον. Οι υποτροφίες αποτελούν χορηγία του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (katerina.tsalimi@uoc.gr), μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής στον τοπικό τύπο (μέχρι και την 24η Ιουλίου 2020).

Το κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η έντυπη αίτηση και η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης www.uoc.gr και της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών www.sse.uoc.gr/news/472020.html

 

Για διευκρινήσεις, οι οποίες δεν αναφέρονται στην προκήρυξη, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα παρακάτω email: katerina.tsalimi@uoc.gr και mpalafa@uoc.gr ή στο τηλ. 2810 393620 κ. Ε. Μπαλάφα.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στα αρχεία που ακολουθούν την αναλυτική προκήρυξη των υποτροφιών χορηγίας ΑΔΜΗΕ, την αίτηση και τη δήλωση προσωπικών δεδομένων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 22263/23-06-2020 Πιστοποιητικό εκπαίδευσης τεχνικού ύπνου από το Υπουργείο Υγείας (Κ.Α. 10496)

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε αριθ. 16152/13-11-2018 (Α?Α 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης», την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης µε αρ. A2.24 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 635/25-05-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 10496 και τίτλο «Η υπνική άπνοια (OSA) και η κακή ποιότητα ύπνου ως παράγοντες κινδύνου για μείωση των γνωσιακών επιδόσεων σε ασθενείς με ήπια γνωσιακή διαταραχή (MCI) : Η Cretan aging cohort (CAC)», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 22232/23-06-2020 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ/Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕ (Κ.Α. 10200)

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε αριθ. 16152/13-11-2018 (Α?Α 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης», την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης µε αρ. A2.25 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 637/15-06-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 10200 και τίτλο «Προηγμένο Σύστημα πρόληψης επικίνδυνων καταστάσεων για βρέφη» MIS 5031820, εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 22112/22-06-2020 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ/Α ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (Κ.Α. 10491)

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε αριθ. 16152/13-11-2018 (Α?Α 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης», την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης µε αρ. A2.14 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 637/15-06-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 10491 και τίτλο «Αποσαφήνιση της μοριακής βάσης του φυλετικού διμορφισμού στην αυτοανοσία χρησιμοποιώντας τον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο ως πρότυπο νόσου: ο ρόλος της πρωτεϊνης SMC1A του συμπλόκου COHESIN (ΜΑΧΙMUM)», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ.22094/22-06-2020 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ/Α Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής (Κ.Α. 3713)

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε αριθ. 16152/13-11-2018 (Α?Α 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης», την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης µε αρ. A2.17 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 637/15-06-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 3713 και τίτλο «Διερεύνηση της παθογένειας, φυσικής ιστορίας και αντιμετώπισης των αυτοάνοσων φλεγμονωδών ρευματικών νοσημάτων» εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήκωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 21931/19-06-2020 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Α.Ε.Ι. Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, ή Φαρμακευτικής (Κ.Α. 10165)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. το κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το άρθρο 21 ν 4452/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. το άρθρο 64 του ν 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. το Π.Δ. 69/2016

6. το Π.Δ. 164/2004

7. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης».

8. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. 637/15-06-2020 (θέμα Α2.26)

 

στo πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το έργο με ΚΑ 10165 και τίτλο «Προκλινική ανάπτυξη καινοτόμων μορφών αντιβιοτικών για ενδοβολβική χορήγηση για τη θεραπεία / πρόληψη τη μετεγχειριτικής ενδοφθαλμίτιδας» (MIS 5031792) (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία της Αναπλ. Καθηγήτριας Ευσταθίας Σκούλικα, προτίθεται ο ΕΛΚΕ να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης σε ποσοστό 50%, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83),

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροτος με αρ.πρωτ. 21932/19-06-2020 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Α.Ε.Ι. Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Φαρμακευτικής ή Κτηνιατρικής (Κ.Α. 10165)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. το κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το άρθρο 21 ν 4452/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. το άρθρο 64 του ν 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. το Π.Δ. 69/2016

6. το Π.Δ. 164/2004

7. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης».

8. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. 637/15-06-2020 (θέμα Α2.26)

 

 

στo πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το έργο με ΚΑ 10165 και τίτλο «Προκλινική ανάπτυξη καινοτόμων μορφών αντιβιοτικών για ενδοβολβική χορήγηση για τη θεραπεία / πρόληψη τη μετεγχειριτικής ενδοφθαλμίτιδας» (MIS 5031792) (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία της Αναπλ. Καθηγήτριας Ευσταθίας Σκούλικα, προτίθεται ο ΕΛΚΕ να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης σε ποσοστό 50%, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83),

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 21891/19-06-2020 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ (Κ.Α. 10631)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. το κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το άρθρο 21 ν 4452/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. το άρθρο 64 του ν 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. το Π.Δ. 69/2016

6. το Π.Δ. 164/2004

7. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης».

8. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. 637/25-05-2020 (θέμα Α2.29)

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10631 και τίτλο «Πορώδη Μεσοσκοπικά Πλέγματα Μη-Οξειδικών Νανοσωματιδίων για Εφαρμογές Φωτοηλεκτροκαταλυτικής Μετατροπής Ενέργειας -"NanoFuel-H2"» εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του αναπλ. καθηγητή Γεράσιμου Αρματά, προτίθεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης (100%), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Δημοσίευση προκήρυξης τριών θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Π.Κ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. ως εξής: 

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Τηλ. 2810-394762, email: medsec@med.uoc.gr

1. Αριθμός προκήρυξης: 1501/6-3-2020

Φ.Ε.Κ. 898/16-06-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΨΤΧ0469Β7Γ-2ΤΒ 

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP16735 

 ΤΟΜΕΑΣ  ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού  (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ρευματολογία – Κλινική Ανοσολογία».


 1.Αριθμός προκήρυξης: 1503/6-3-2020

Φ.Ε.Κ. 898/16-06-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΨΞΣΔ469Β7Γ-Ξ5Γ 

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP16736 ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

- Μια (1)  θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού  (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή  πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο  «Κυτταρολογία».

 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Τηλ. 2810-394401, e-mail: secretariat@biology.uoc.gr

 1.Αριθμός προκήρυξης: 2995/7-4-2020

Φ.Ε.Κ. 898/16-06-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΗΑΘ469Β7Γ-Ζ3Ξ 

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP16737

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

- Μια (1)  θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού  (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εξελικτική Βιολογία».  

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/). 

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:  19-08-2020.

 

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 21842/18-06-2020 Πτυχίο Α.Ε.Ι. της Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Κ.Α. 10624)

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης», την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης µε αρ. A2.13 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 637/15-06-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 10624 και τίτλο ««Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για τα έτη 2016-2020» εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 21796/18-06-2020 Απόφοιτος/η ΕΠ.Α.Λ, ΕΠΑ.Σ ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (Κ.Α. 1316)

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης», την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης µε αρ. A2.15 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 637/15-06-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 1316 και τίτλο «Μελέτη διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο» εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 21835/18-06-2020 Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/Διοικητικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης (Κ.Α. 10101)

 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε αριθ. 16152/13-11-2018 (Α?Α 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης», την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης µε αρ. A2.12 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 622/27-01-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 10101 και τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Δημόσια Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Υπηρεσίες Υγείας» εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς, ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 21773/18-06-2020 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Κ.Α. 1316)

 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε αριθ. 16152/13-11-2018 (Α?Α 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης», την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης µε αρ. A2.16 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 637/15-06-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 1316 και τίτλο «Μελέτη διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο» εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 21570/17-06-2020 Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Πτυχίο Χημείας με Διδακτορικό (Κ.Α. 10174)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. το κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το άρθρο 21 ν 4452/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. το άρθρο 64 του ν 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. το Π.Δ. 69/2016

6. το Π.Δ. 164/2004

7. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης».

8. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. 637/15-06-2020 (θέμα Α2.28)

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10174 και τίτλο «Ανάπτυξη, Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένης Διαδικασίας Ανάκτησης Βιο-αποβλήτων Υψηλής Καθαρότητας για την παραγωγή Κομποστοποιήσιμων Βιο-πλαστικών» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία της επίκουρης καθηγήτριας Καλλιόπης Βελώνια, προτίθεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης (100%), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 20885/11-06-2020 Πτυχιούχος ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα (Κ.Α. 10588)

 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε αριθ. 16152/13-11-2018 (Α?Α 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης», την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης µε αρ. A2.14 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 636/09-06-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 10588 και τίτλο «New approaches for seismic improvement and renovation of Adriatic and Ionaian historic urban centers (ADRISEISMIC)» εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2014-2020 INTERREG EUROPE, INTERREG MED, ADRION, URBACT, MED-ENI, BLACK SEA, INTERACT» και χρηματοδοτείται από το European Regional Development Fund – Instrument for Pre-Accession II Fund, ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.


Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης

 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο

 

Παρακαλώ δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (77)
 (75)