Δημοσίευση προκήρυξης έξι (6) θέσεων ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

 To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση έξι (6) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)  ως εξής:

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (28310-77405-6)

 Αριθμός προκήρυξης: 3103/20-3-2018,  ΦΕΚ 824/20-7-2018,   τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 99ΖΝ469Β7Γ-Α66    κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ: APP 7325        

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της  Βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στη Μακροοικονομική»

 

 Αριθμός προκήρυξης: 3104/20-3-2018,  ΦΕΚ 824/20-7-2018,   τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: Ψ298469Β7Γ-50Θ   κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ: APP 7335                                

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της  Βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική»

 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  (28310- 77430)

 Αριθμός προκήρυξης: 5525/22-5-2018,  ΦΕΚ 821/20-7-2018,   τ. Γ’ ,

ΑΔΑ:9ΕΤΜ469Β7Γ-ΑΗΕ     κωδικός    ΑΠΕΛΛΑ: APP 7336                       

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της  Βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνιολογία της Συλλογικής Δράσης και των Κοινωνικών Κινημάτων».

                             

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (2831077650-52)


 Αριθμός προκήρυξης: 2429/14-3-2018,  ΦΕΚ 824/20-7-2018,   τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: ΩΠΔΒ469Β7Γ-Δ4Β   κωδικός    ΑΠΕΛΛΑ: APP 7337                    

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της  Βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Διδακτική Μεθοδολογία Προσχολικής Εκπαίδευσης».

 

 Αριθμός προκήρυξης: 3334/20-3-2018,  ΦΕΚ 824/20-7-2018,   τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 991Ρ469Β7Γ-ΠΜΥ    κωδικός    ΑΠΕΛΛΑ: APP 7338                       

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της  Βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Οργάνωση, Διοίκηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση»

 

 Αριθμός προκήρυξης: 5378/22-5-2018,  ΦΕΚ 821/20-7-2018,   τ. Γ’ ,

ΑΔΑ:63Κ0469Β7Γ-ΨΣ3 κωδικός    ΑΠΕΛΛΑ: APP 7339                         

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της  Βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση».


Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27 Σεπτεμβρίου 2018.         

 Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr).