Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 10382/09-05-2018- Απόφοιτος Λυκείου (3171)

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

6. την απόφαση της συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 378/19-10-2017 (ΑΔΑ 6Χ0Χ469Β7Γ-ΛΓΑ)

στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3171 και τίτλο «Διαθλαστική χειρουργική του κερατοειδούς με Excimer Laser στην διόρθωση της μυωπίας», (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιώτες/Εταιρείες και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Σιγανού Χαράλαμπου, ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).


Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησηςhttp://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6%CE%9D4%CE%95469%CE%927%CE%93-36%CE%A3_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf


Αντικείμενο: Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη ερευνητικού προγράμματος

Λήξη: 24-05-2018 (ώρα 14:00).