Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 10561/10-05-2018 - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ (ΚΑ 10029)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10029 και τίτλο «Αναδρομική και προοπτική μελέτη ενηλίκων ασθενών με αδιάγνωστα νευρολογικά νοσήματα για συμπτώματα της νόσου Niemann-Pick τύπου C (NP-C)» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από Εταιρίες ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησηςhttp://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6%CE%A81%CE%9F469%CE%927%CE%93-%CE%98%CE%A8%CE%97_prosklisi.pdf

Αντικείμενο: Διοικητική και Γραμματειακή  Υποστήριξη Προγράμματος Κλινικών Μελετών που σχετίζονται με Νευρολογικά Νοσήματα


Λήξη: 25-05-2018 (ώρα 14:00).