Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ.10723/09-03-2020-ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ (Κ.Α. 10299)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης» και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. Α2.5 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 625/24-02-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 10299 και τίτλο «EMBRACE HE: Enabling Mental Health Benefits:resilience, achievement, competencies and engagement in improved higher education policy and practice for student wellbeing» (εφεξής «πρόγραμμα»), που εκτελείται στο Τμήμα Ψυχολογίας στο Ρέθυμνο, το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς Πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες ΕΔΩ

Λήξη προθεσμίας: 24-03-2020