Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη δύο (2) διδασκόντων ΠΔ407 για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-21 στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στην συνεδρίασή της 17/12/2020, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 445/19-11-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη δύο (2) διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει, κατόχων διδακτορικού διπλώματος ή επιστημόνων εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας (αναφέρεται ανάλογα), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

1. ΗΥ-390.51Εισαγωγή στην γλώσσα R για Βιοπληροφορική, και

2. ΗΥ-435 Εργαστήριο Τεχνολογίας και Προγραμματισμού Δικτύων Ι

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αναλυτική πρόσκληση