Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 10886/14.05.2018 - Πτυχιούχος ΑΕΙ (Κατεύθυνση Αρχαιολογίας) (Κ.Α. 4758)

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου  Κρήτης, έχοντας υπόψη:


1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016 
2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015
3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017
4. Το Π.Δ. 69/2016
5. το  ΠΔ 164/2004
6. την απόφαση της συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 378/19-10-2017 (ΑΔΑ 6Χ0Χ469Β7Γ-ΛΓΑ)
 
στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4758 και τίτλο «Παλαιολιθική - Παλαιοπεριβαλλοντική Έρευνα Βορείου Αιγαίου (ΠαλΠαλΕΒΑ)», (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία της κ. Παρθένας Γαλανίδου, ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83). 

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησηςhttp://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6%CE%92%CE%9E%CE%9C469%CE%927%CE%93-%CE%9C%CE%A9%CE%A8_10886.pdf

Αντικείμενο Διοικητική υποστήριξη του έργου. Τεκμηρίωση της Παλαιολιθικής και Παλαιοπεριβαλλοντικής Έρευνας Βορείου Αιγαίου. Διαχείριση δεδομένων της έρευνας.

Λήξη29-05-2018 (ώρα 14:00).