Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη ενος Διδάσκοντα στο Π.Μ.Σ «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη» κατα το εαρινό εξάμηνο του Ακαδ.'Ετους 2020-2021

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη» του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 584/18.11.2020 απόφαση της Συνέλευσης προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατόχων διδακτορικού διπλώματος για να διδάξουν στο Π.Μ.Σ το παρακάτω μάθημα:

 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ   ΩΡΕΣ
1 Διδακτική των μαθηματικών με χρήση των ΤΠΕ Ι  39

 

Κριτήρια επιλογής είναι η επιστημονική επάρκεια και η συνάφεια της ειδικότητας, τηςεπαγγελματικής εμπειρίας του διδακτικού και ερευνητικού έργου με το συγκεκριμένογνωστικό πεδία.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική πρόσκληση