Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη δυο (2) διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει κατόχων διδακτορικού διπλώματος στα γνωστικά αντικείμενα 1. Μουσική και Ρυθμική Αγωγή Νηπίων 2. Κοινωνική Ψυχολογία

Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην υπ’ αριθμ. 585/16.12.2020 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 445/19-11-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη δύο (2) διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στα γνωστικά αντικείμενα:

1. Μουσική και ρυθμική αγωγή νηπίων.

2. Κοινωνική Ψυχολογία.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση ptpe@edc.uoc.gr με θέμα «Αίτηση σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80» από 21 Δεκεμβρίου 2020 έως και 4 Ιανουαρίου 2021 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Σχετική Αίτηση

2) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας και των 2 όψεων

3) Βιογραφικό σημείωμα

4) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων

5) Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής

6) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

7) Πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική πρόσκληση