Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 12178/26-03-2020 Πτυχιούχος ΑΕΙ (Κ.Α.10527)

 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε αριθ. 16152/13-11-2018 (Α?Α 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης», την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης µε αρ. A2.12 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 627/23-03-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 10527 και τίτλο «Πολυδιάστατο πρόγραμμα πρόληψης ασθενειών και προαγωγής υγείας παιδιών και ενηλίκων σε ωφελούμενους του ΤΕΒΑ» το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης και υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης – Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες κα παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση