Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρωτ.: 12263/27-03-2020 - ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΕ (Κ.Α. 4766)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης» και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. Α2.60 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 627/23-03-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 4766 και τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής, την Κριτική Παιδαγωγική και την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» (εφεξής «πρόγραμμα»), που εκτελείται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιώτες, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.https://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A9%CE%A6%CE%A82469%CE%927%CE%93-7%CE%9C9.pdf

Προθεσμία λήξης υποβολής προτάσεων: 13-4-2020