Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωρτ.13112/30-03-2020 Πτυχιούχος Ιατρικής, ή Βιολογίας, ή Βιοχημείας ή Χημείας ή Μοριακής Βιολογίας (Κ.Α. 10146)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη:

 

1. τον ν.4310/14, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. το κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το άρθρο 21 ν 4452/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. το άρθρο 64 του ν 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. το Π.Δ. 69/2016

6. το Π.Δ. 164/2004

7. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης».

8. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. 627/23-03-2020 (θέμα Α2.68)

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10146 και τίτλο «NeoPhagES: Neonatal Phagocyte Enhancement in Sepsis (κωδ.ΓΓΕΤ 1010)» (εφεξής πρόγραµµα) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της ?ράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙ?ΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριων» και χρηµατοδοτείται από την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, και το Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας (ΕΛΙ?ΕΚ), και τελεί υπό την εποπτεία της ?ρ. Ελένης Βεργαδή, προτίθεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση