Δημοσίευση προκήρυξης τριών θέσεων ΔΕΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. ως εξής:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Τηλ. 2810-394762, email: medsec@med.uoc.gr

 

1. Αριθμός προκήρυξης: 15129/05-12-2019

Φ.Ε.Κ. 205-27-02-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΨΦΛ2469Β7Γ-Β5Υ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP15126

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ρευματολογία».

 

2. Αριθμός προκήρυξης: 15130/05-12-2019

Φ.Ε.Κ. 205-27-02-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: Ω3Δ0469Β7Γ-ΜΟΦ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP15127

ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική».

 

3. Αριθμός προκήρυξης: 15125/05-12-2019

Φ.Ε.Κ. 205-27-02-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6602469Β7Γ-ΗΥΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»:APP15128

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική».

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/).

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 13-05-2020.