Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 13246/01-06-2018- Πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης (4914)

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4914 και τίτλο «Πρόγραμμα επιβράβευσης για ΚΑ 4483», (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης

http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/7%CE%948%CE%9F469%CE%927%CE%93-%CE%95%CE%9F%CE%A3_prosklisi_4914.pdf


Αντικείμενο: Οικονομική παρακολούθηση έργου 

Λήξη: 18-06-2018 (ώρα 14:00).