Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 13474/04-06-2018- Μεταπτυχιακό στις ανθρωπιστικές επιστήμες (Κ.Α. 10067)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ)

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Για μια ιστορία της σεξουαλικότητας στον ελληνικό 20ό αιώνα: Πρακτικές, λόγοι και ταυτότητες» με κωδικό ΟΠΣ 5006463, (Κ.Α. ΕΛΚΕ 10067) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία της κ. Έφης Αβδελά ενδιαφέρεται να συνά! ψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης:

http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6%CE%A0%CE%A1%CE%9E469%CE%927%CE%93-%CE%97%CE%A9%CE%A8.pdf

Αντικείμενο έργου: Αποδελτίωση περιοδικού τύπου

Λήξη προθεσμίας: 19-6-2018  (ώρα 14:00).