Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 13795/04.04.2019- ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ (ΚΑ 10081)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επαυξημένη Εμπειρία με Νέα ψηφιακά Συστήματα για τον Εκπαιδευτικό Τουρισμό στα Μουσεία (Ξ.Ε.Ν.Ι.Σ.Ε.ΟΥ.Μ)» με κωδικό Κ.Α. 10081 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)), ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες ΕΔΩ