Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ.13916/07-06-2018 - Γραμματειακή υποστήριξη (Κ.Α. 4596)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4596 και τίτλο ΠΜΣ "Επείγουσα και εντατική θεραπεία παίδων και εφήβων" (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από Εταιρίες/Ιδιώτες ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.


Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης:

http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A8%CE%9A%CE%9B0469%CE%927%CE%93-%CE%954%CE%A4_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf

Αντικείμενο έργου: Την εξειδικευμένη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων» 

Λήξη: 25-06-2018