Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 14670/14.06.2018 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕΙ (ΚΑ 4936)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4936 και τίτλο «Διερεύνηση παθολογικών / παθογενετικών δεικτών σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα» (εφεξής «πρόγραμμα»)»το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς, ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης:

http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6%CE%9E9%CE%A1469%CE%927%CE%93-%CE%A5%CE%9D%CE%A9_prosklisi.pdfΑντικείμενο έργου: Νοσηλευτικές υπηρεσίες  

Λήξη: 28-06-2018