Δημοσίευση προκήρυξης μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)  ως εξής:

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  (28310 77406, 77430)

Αριθμός προκήρυξης: 8879/4-7-2018, ΦΕΚ 1226/22-10-2018,   τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: ΨΗ3Θ469Β7Γ-ΘΕΦ    κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 8717                        

Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική».

                    

 Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει την 1 Ιανουαρίου  2019.           

 

 Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr).