Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 15133/12-04-2019 - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ (ΚΑ 10190)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10190 και τίτλο έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιώτες, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 

Λεπτομέρειες ΕΔΩ