Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 15211/04-07-2018- Πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης (Κ.Α. 4829)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛKEΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4829 και τίτλο «MEDEA - Mitigating the Effects of Desert dust-storms using Exposure - reduction Approaches», (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού! δικαίου.


Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης: http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/7%CE%A4%CE%9E%CE%96469%CE%927%CE%93-%CE%9A%CE%9F5_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf

 

Αντικείμενο έργου: Συμμετοχή στις Οικονομικές αναφορές του έργου (progress και financial report)

Λήξη: 04-07-2018