Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ενός (1) διδάσκοντα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στην 199η/21-12-2020 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ.445/19-11-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη ενός (1) διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει, κατόχου διδακτορικού διπλώματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

1. Ψηφιακός μετασχηματισμός και κρατικές πολιτικές

2. Πολιτικές επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση kornarao@uoc.gr με θέμα «Αίτηση Π.Δ 407/80» από 22 Δεκεμβρίου 2020 έως και 15 Ιανουαρίου 2021, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1) Σχετική Αίτηση

2) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας και των 2 όψεων

3) Βιογραφικό σημείωμα

4) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων

5) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

6) Πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώσηκαι άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική πρόσκληση