Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 15554/20-06-2018- Διδακτορικό στην Ιχθυολογία (Κ.Α. 4934)

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας

υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

6. τις διατάξεις του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΠΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της απόφασης 513/8.3.2017 της Eπιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ 6300469Β7Γ-ΜΥ3), η οποία επικυρώθηκε με την με αρ. 368/27-04-2017 απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ 6Ο66469Β7Γ-ΗΤ9) στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4934 και τίτλο «Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων (ΟΠΣ 5002670)» (εφεξής «πρόγραμμα»),με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΤΠΑ, και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Παυλίδη Μιχαήλ ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

 

Αντικείμενο έργου: Επίβλεψη εγκατάστασης εξοπλισμού ηχοβόλισης, οργάνωση και υποστήριξη λειτουργίας και δοκιμαστικά πειράματα με ζωντανά ψάρια,

Λήξη: 05-07-2018

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική πρόσκληση