Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 15805/22-06-2018- Πτυχιούχος ΑΕΙ (Κ.Α. 10064)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛKEΠΚ) στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10064 και τίτλο «13th Advanced Summer School in Economics and Econometrics» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από Iδιωτικούς Φορείς ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Παρακάτω ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης:

http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/660%CE%99469%CE%927%CE%93-%CE%9B%CE%A3%CE%A6_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf 

Αντικείμενο έργου: Γραμματειακή υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του έργου «13ο Θερινό Σχολείο στην Οικονομική Θεωρία και Οικονομετρία» (ΚΑ 10064)

Λήξη: 09-07-2018