Προκήρυξη μίας θέσης μέλους ΔΕΠ Πανεπιστημίου Κρήτης από Δευτέρα 17-9-2018

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, Τηλ. 2810-393807

e-mail: secr@math.uoc.gr


1. Αριθμός προκήρυξης: 6465/15-05-2018

Φ.Ε.Κ. 1012/12-09-2018 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΠΞΘ469Β7Γ-0ΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP7785

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

 - Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού  (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Ανάλυση».

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/). 

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:  15-11-2018.