Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 1643/13-01-2021 για Υποβολή Προτάσης προς Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Εργου Ιδιωτικού Δικαίου - Πτυχίο Βιολογίας/Δασολογίας/Επιστημών Περιβάλλοντος/Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος με Μεταπτυχιακό (Κ.Α. 10099)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 445/19-11-2020 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 14436/03-12-2020 (ΑΔΑ ΩΡ19469Β7Γ-Π6Κ) «Έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και των παραρτημάτων του», και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. Α2.41 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 665/11-01-2021, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 10099 και τίτλο «Greek caves and bats: Management Actions and Change of Attitude (Life Grecabat)», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Grant Agreement Reference No LIFE17 NAT/GR/000522 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση