Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρωτ.: 16779/29-06-2018 - ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Κ.Α. 3058)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛKEΠΚ) στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3058 και τίτλο «Χορηγίες Ιδρύματος Έφης και Παναγιώτη Μιχελή» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιώτες ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.


Παρακάτω ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης:

http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6%CE%9E54469%CE%927%CE%93-%CE%A0%CE%936_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf

Αντικείμενο έργου: Διδασκαλία μαθημάτων που εμπίπτουν στο αντικείμενο «Αισθητικές Θεωρίες»

Λήξη: 27-07-2018