Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρωτ.: 16857/29-06-2018- Απόφοιτος Επιστήμη Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Κ.Α. 10056)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10056 και τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικής Στήριξης του υπολογιστικού νέφους της Περιφέρειας Κρήτης και Διαχείρισης συστημάτων», (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 

Παρακάτω ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης: http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/60%CE%9D%CE%9C469%CE%927%CE%93-%CE%97%CE%92%CE%92_Prosklisi.pdf

Αντικείμενο έργου: Συμμετοχή στις Υπηρεσίες Τεχνικής Στήριξης του υπολογιστικού νέφους της Περιφέρειας Κρήτης και Διαχείρισης Συστημάτων

Λήξη: 13-07-2018