Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 17614/14-05-2020-Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Ανθρωπιστικές, Κοινωνικής ή Επιστήμης της Αγωγής (Κ.Α. 3827)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης», και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. A2.22 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 632/27-04-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 3827 και τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας του ΚΕΜΕ» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών ενδιαφέρεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες ΕΔΩ

Λήξη προθεσμίας: 29-05-2020