Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ.17652/14.05.2020 Πτυχίο Επιστήμης Υλικών ή Χημείας (Κ.Α. 10631)

 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε αριθ. 16152/13-11-2018 (Α?Α 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης», την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης µε αρ. A2.18 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 634/11-05-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 10631 και τίτλο «Πορώδη Μεσοσκοπικά Πλέγματα Μη-Οξειδικών Νανοσωματιδίων για Εφαρμογές Φωτοηλεκτροκαταλυτικής Μετατροπής Ενέργειας -"NanoFuel-H2"» εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Αίτηση