Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρωτ.: 17784/09-07-2018- Απόφοιτος Θετικών Επιστημών Κ.Α.(3645)

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου  Κρήτης, έχοντας υπόψη:
1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016 
2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015
3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017
4. Το Π.Δ. 69/2016
5. το  ΠΔ 164/2004
6. την απόφαση της συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 378/19-10-2017 (ΑΔΑ 6Χ0Χ469Β7Γ-ΛΓΑ)

στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3645 και τίτλο «Σύγκλιση των κεντρικών υπολογιστικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ του Π.Κ και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ Χαρμανδάρη Ευάγγελου, ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83),


Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης:

http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6%CE%94%CE%9A1469%CE%927%CE%93-8%CE%A8%CE%98_3645_PROSKLISI.pdf

 

Αντικείμενο: Διαχείριση και ασφάλεια της υποδομής και του περιβάλλοντος λειτουργίας του Metropolis HPC Cluster του QCN

Λήξη: 24-7-2018 (ώρα 14:00)