Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 18222/08-05-2019 - ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑ 10180)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

 

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

 

6. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36)

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10180 και τίτλο «Καινοτόμος Ανάπτυξη Πιλοτικών Πολυτροφικών Υδατοκαλλιεργειών» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020 και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή Ιωάννη Καρακάση, ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης: https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A9%CE%A0%CE%A7%CE%A1469%CE%927%CE%93-%CE%A967_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

Λήξη: 23/5/2019 και ώρα 14:00