Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 18257/08-05-2019 - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ή ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (ΚΑ 4568)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

 

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

6. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36)

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4568 και τίτλο «EVANDE Plus - Σύνδεση συλλογών Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας ΜΦΙΚ με επιπτώσεις Φυσικών Καταστροφών» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του Χαράλαμπου Φασουλά, ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης: https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A8%CE%97%CE%A5%CE%A7469%CE%927%CE%93-%CE%A8%CE%9D%CE%A8_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

λήξη: 23/5/2019 και ώρα 14:00